Các phương pháp Lập trình

Xác định được các Phương pháp Lập trình căn bản trong khi học và trở thành một Lập trình viên rất quan trọng.Nó giúp chúng ta định hướng chính xác cách thức tổ chức sử dụng ngôn ngữ Lập trình để xây dựng chương trình một cách tối ưu nhất.

Có 3 phương pháp Lập trình chính :

  1. Lập trình tuyến tính
  2. Lập trình hướng cấu trúc
  3. Lập trình hướng đối tượng

Lập trình tuyến tính

Đặc trưng của Lập trình tuyến tính là tư duy theo lối tuần tự. Chương trình sẽ được thực hiện theo thứ tự từ đầu đến cuối, lệnh này kế tiếp lệnh kia cho đến khi kết thúc chương trình.

Đặc trưng :

+ Đơn giản : Chương trình được thực hiện theo lối tuần tự.

+ Đơn luồng : Chỉ có duy nhất một luồng công việc và các công việc được thực hiện tuần tự trong luồng đó.

Tính chất :

+ Ưu điểm : Do tinhs đơn giản, lập trình tuyến tính được ứng dụng cho các chương trình đơn giản với ưu điểm dễ hiểu.

+ Nhược điểm : Với các ứng dụng phức tạp, người ta không thể dùng lập trình tuyến tính để giải quyết.

Với nhược điểm khó giải quyết được các chương trình phức tạp. Nên phương pháp Lập trình tuyến tính ngày nay chỉ được sử dụng trong phạm vi các Modul nhỏ nhất của các phương pháp Lập trình khác.

Lập trình hướng cấu trúc

Trong Lập trình hướng cấu trúc, chương trình chính sẽ được chia nhỏ thành các chương trình con. Và mỗi chương trình con sữ thực hiện một công việc xác định. Chương trình chính sẽ gọi đến chương trình con thông qua một giải thuật, hoặc một cấu trúc được xác định trong chương trình chính.

Pascal, C, C++ là các ngôn ngữ lập trình cấu trúc phổ biến. Riêng C++ là ngôn ngữ hybrid có cả 2 đặc trưng của Ngôn ngữ Lập trình hướng đối tượng và Ngôn ngữ Lập trình hướng cấu trúc.

Đặc trưng :

Đặc trưng cơ bản nhất của Lập trình hướng cấu trúc thể hiện ở mối quan hệ:

Chương trình = Cấu trúc dữ liệu + Giải thuật

Cấu trúc dữ liệu là cách tổ chức dữ liệu cho việc xữ lý bởi một hay nhiều chương trình nào đó.

Giải thuật là một quy trình để thực hiện một công việc xác định.

Tính chất :

+ Mỗi chương trình con có thể được gọi lại nhiều lần trong một chương trình chính.

+ Các chương trình con có thể được gọi đến để thực hiệ theo một tuần thứ tự bất kì, tùy thuộc vào giải thuật của chương trình chính mà không phụ thuộc vào thứ tự khai báo của các chương trình con.

+ Các ngôn ngữ lập trình cấu trúc cung cấp một số cấu trúc lệnh điều khiển chương trình.

Ưu điểm :

+ Chương trình dể hiểu, dể theo dõi.

+ Tư duy giải thuật rõ ràng.

Nhược điểm :

+Lập trình cấu trúc không hổ trợ tốt cho việc sử dụng lại mã nguồn. Bởi giải thuật luôn phụ thuộc chặt chẽ vào cấu trúc dữ liệu. Dẫn đến khi thay đổi cấu trúc dữ liệu phải thay đổi cả giải thuật của chương trình.

+ Với những dự án phần mềm lớn, Lập trình cấu trúc tỏ ra không hiệu quả trong việc giải quyết các mối quan hệ vĩ mô giữa các Modul.

Lập trình hướng đối tượng

Lập trình hướng đối tượng là phương pháp lập trình hổ trợ công nghệ hướng đối tượng.

Trong lập trình hướng đối tượng, người ta quy ước các thực thể trong chương trình thành các đối tượng. Và trừu tượng hóa các đối tượng thành các lớp đối tượng.

Dữ liệu được tổ chức thành các Lớp đối tượng. Từ đó việc quản lý bảo mật của dữ liệu được đảm bảo.

Đặc trưng :

+ Đóng gói dữ liệu : Dữ liệu luôn được tổ chức thành các thuộc tính của Lớp đối tượng. Việc truy nhập đến dữ liệu phải thông qua các phương thức của đối tượng lớp.

+ Sử dụng lại mã nguồn : Việc sử dụng lại mã nguồn được thể hiện thông qua cơ chế kế thừa. Cơ chế này cho phép các lớp đối tương có thể kế thừa từ các lớp đối tượng khác. Khi đó các lớp dẫn xuất sẽ có thể sử dụng lại các phương thức ( mã nguồn ) mà không cần phải định nghĩa lại.

Ưu điểm :

+ Bảo mật dữ liệu chương trình.

+ Giảm sự phụ thuộc của Cấu trúc dữ liệu vào Thuật toán.

+ Có thể sử dụng lại mã nguồn.

Kết

Sau khi tìm hiểu về các phương pháp Lập trình. Chúng ta thấy rằng Phương pháp Lập trình hướng đối tượng là kỹ thuật cao nhất của việc sử dụng ngôn ngữ Lập trình.

Hãy cùng kynangcntt.info tiếp tục tìm hiểu về Phương pháp Lập trình Hướng đối tương thông qua 2 Series :

Học Lập trình Hướng đối tượng bằng ngôn ngữ Lập trình Java.

Học Lập trình Hướng đối tượng bằng ngôn ngữ Lập trình C++.