Xử lý sự kiện trong Java Swing

Sự kiện ( Event ) là gì ? Sự kiện trong chương trình, là một sự thay đổi trạng thái của đối tượng do người dùng tương tác trên giao diện chương trình tạo ra. Ví dụ như việc nhập ký tự thông qua bàn phím, nhấn vào một button… Tiếp theo, chúng ta sẽ … Read moreXử lý sự kiện trong Java Swing

Cơ sở dữ liệu trong Java sử dụng JDBC

Java là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, được sử dụng phổ biến bởi tính năng và ưu điểm vượt trội. Database là một tập hợp thông tin có cấu trúc được liên kết với nhau. JDBC ( Java Database Connectivity ) là một API ( Application Programming Interface ) tiêu chuẩn dùng để … Read moreCơ sở dữ liệu trong Java sử dụng JDBC

Hiển thị dữ liệu – Xữ lý truy vấn trên Giao diện

  package thongtinxe; //Ctrl + Shift + I để Import public class giaodien extends JFrame implements ActionListener { private JTable table = new JTable(); private JTextField txtmaxe = new JTextField(); private JTextField txttenxe = new JTextField(); private JLabel lbNof = new JLabel(); mysql sql = new mysql(); public giaodien(String title) { super(title); add(createMainPanel(table, createTitlePanel(“THÔNG TIN … Read moreHiển thị dữ liệu – Xữ lý truy vấn trên Giao diện

Thiết kế giao diện hiển thị – truy vấn Database

Bài này, chúng ta sẽ đi thiết kế Giao diện như hình dưới :   Cửa sổ này, sẽ hiển thị bảng của Database. Đồng thời cung cấp các thành phần căn bản để truy vấn Database. Tạo Java Class : giaodien, tiến hành thiết kế giao diện như hình trên.   package thongtinxe; import … Read moreThiết kế giao diện hiển thị – truy vấn Database

Tạo các phương thức truy vấn Cơ sở dữ liệu

Sau khi tạo kết nối tới Cơ sở dữ liệu thông qua JDBC ở bài trước. Bài này chúng ta sẽ thực hiện tạo các phương thức truy vấn Cơ sở dữ liệu đơn giản như : Insert, Update, Delete. Ở bài viết này, chúng ta sẽ xem và chạy code chương trình trước sau đó … Read moreTạo các phương thức truy vấn Cơ sở dữ liệu

Tạo kết nối JDBC tới Cơ sở dữ liệu

  Bài này, chúng ta sẽ tiến hành tạo Kết nối giữa Ứng dụng Java và Cơ sở dữ liệu thông qua JDBC. Đầu tiên, nếu vẫn chưa cài đặt Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu bạn hãy tiến hành cài đặt theo hướng dẫn ở đây. Sau khi cài đặt tiến hành tạo … Read moreTạo kết nối JDBC tới Cơ sở dữ liệu

BorderLayout trong Java Swing

BorderLayout chia giao diện Container thành 5 phần Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung tâm và các Component được sắp xếp vào từng phần được chia. Ví dụ : Xây dựng ứng dụng có 5 JButton ( North, West, East, South ) Sắp xếp các thành phần trong giao diện sử dụng BorderLayout. Code chương trình : … Read moreBorderLayout trong Java Swing

BoxLayout trong Java Swing

Cách sắp xếp các Component của BoxLayout. Giống như cách bạn sắp xếp các chiếc hợp chồng lên nhau theo chiều dọc hoặc nằm kề nhau theo chiều ngang. Hãy đi vào một Ví dụ xây dựng ứng dụng đơn giản bao gồm : + 1 JLabel : ” BoxLayout Java Swing – kynangcntt.info” + … Read moreBoxLayout trong Java Swing

Layout trong Java Swing

Layout trong Java Swing là sự sắp xếp các thành phần JComponent bên trong Container theo từng phương cách nhất định. Tác vụ sắp xếp nói trên được thực hiện tự động bởi Layout Manager. Bài viết về các lớp Layout Manager căn bản trong Java Swing : FlowLayout BoxLayout BorderLayout GridLayout