Bài tập : Kế thừa

Để củng cố kiến thức với bài học trước, trong bài này kynangcntt.info tiếp tục giới thiệu đến các bạn một bài tập liên quan đến phần kiến thức lý thuyết Kế Thừa như sau.

ĐỀ BÀI 1:  Một thư viện cần quản lý các tài liệu bao gồm, Sách, Tạp chí, Báo

+ Mỗi tài liệu có các thuộc tính: Mã tài liệu, Tên nhà xuất bản, Số bản phát hành.
+ Các loại sách cần quản lý: Tên tác giả, Tên sách, số trang
+ Các tạp chí cần quản lý: Số phát hành, tháng phát hành
+ Các báo cần quản lý: ngày phát hành. (Date)

1. Xây dựng các lớp để quản lý các loại tài liệu trên sao cho việc sử dụng lại được nhiều nhất.
2. Xây dựng lớp QuanLySach cài đặt các phương thức thực hiện các công việc sau:
a. Nhập thông tin về các tài liệu
b. Hiển thị thông tin về các tài liệu
c. Tìm kiếm tài liệu theo loại
d. Tìm kiếm tài liệu theo tên tác giả

e. Tìm kiếm theo tên tác giả “gần đúng” . Ví dụ: gõ vào “khamphacntt” sẽ xuất các loại tài liệu mà trong tên tác giả có chứa “khamphacntt” như “khamphacntt.com.vn”.

f. Hiển thị danh sách về loại tài liệu theo chỉ định của người sử dụng.

ĐỀ BÀI 2:

Một trung tâm tin học cần quản lý giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng.

Giảng viên cơ hữu ký hợp đồng lao động lớn hơn một năm được hưởng thu nhập hàng tháng bao gồm lương thỏa thuận cố định và lương cộng thêm trong trường hợp vượt giờ quy định trong tháng (số giờ quy định trong tháng là 40)

Giảng viên tham gia giảng dạy thỉnh giảng ký hợp đồng lao động theo từng lớp học được hưởng thu nhập hàng tháng theo số giờ đứng lớp. Biết rằng mỗi giờ dạy có giá 200.000đ.

Thông tin giảng viên cơ hữu: tên giảng viên, email, địa chỉ, điện thoại, số giờ giảng dạy trong tháng, lương thỏa thuận và số giờ quy định chung trong tháng.

Thông tin giảng viên thỉnh giảng: tên giảng viên, email, địa chỉ, điện thoại, cơ quan làm việc, số giờ giảng dạy trong tháng

Hãy xây dựng chương trình cho phép nhân viên trong trung tâm thực hiện các chức năng sau:

  1. Nhập vào thông tin của giảng viên
  2. Xuất danh sách toàn bộ giảng viên
  3. Xuất danh sách giảng viên cơ hữu
  4. Xuất danh sách giảng viên thỉnh giảng
  5. Tính tổng số tiền lương của toàn bộ giảng viên
  6. Tìm giảng viên có tổng lương cao nhất.

 

Bài tiếp theo : Giải Bài tập Kế thừa