BorderLayout trong Java Swing

BorderLayout chia giao diện Container thành 5 phần Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung tâm và các Component được sắp xếp vào từng phần được chia.

Ví dụ : Xây dựng ứng dụng có 5 JButton ( North, West, East, South )

Sắp xếp các thành phần trong giao diện sử dụng BorderLayout.

BorderLayout

Code chương trình :

 package kynangcntt.info;
import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.Container;
import java.awt.FlowLayout;
import javax.swing.*;
public class KynangcnttInfo extends JFrame {
 JPanel jp = new JPanel();
 JButton btnNorth = new JButton("NORTH");
 JButton btnWest = new JButton("WEST");
 JButton btnEast = new JButton("EAST");
 JButton btnSouth = new JButton("SOUTH");
 JButton btnCenter = new JButton("CENTER");
 public KynangcnttInfo(String title) {
 super(title);
 jp.setLayout(new BorderLayout());
 jp.add(btnNorth, BorderLayout.NORTH);
 jp.add(btnWest, BorderLayout.WEST);
 jp.add(btnEast, BorderLayout.EAST);
 jp.add(btnCenter, BorderLayout.CENTER);
 jp.add(btnSouth, BorderLayout.SOUTH);
 Container ctn = getContentPane();
 ctn.add(jp);
 }
 public static void main(String[] args) {
 KynangcnttInfo obj = new KynangcnttInfo("kynangcntt.info");
 obj.setSize(320, 240);
 obj.setVisible(true);
 obj.setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
 }
}

Bài tiếp theo : GridLayout trong Java Swing