BoxLayout trong Java Swing

Cách sắp xếp các Component của BoxLayout. Giống như cách bạn sắp xếp các chiếc hợp chồng lên nhau theo chiều dọc hoặc nằm kề nhau theo chiều ngang.

BoxLayout

Hãy đi vào một Ví dụ xây dựng ứng dụng đơn giản bao gồm :

+ 1 JLabel : ” BoxLayout Java Swing – kynangcntt.info”

+ 1 JTextField

+ 1 JButton : “OK”

Sử dụng BoxLayout sắp xếp giao diện chương trình.

BoxLayout

Code chương trình : 

package kynangcntt.info;
import java.awt.Container;
import java.awt.FlowLayout;
import javax.swing.*;
public class KynangcnttInfo extends JFrame {
 JPanel jp = new JPanel();
 JLabel label = new JLabel("BoxLayout Java Swing - kynangcntt.info");
 JTextField txtf = new JTextField();
 JButton btn = new JButton("OK");
 public KynangcnttInfo(String title) {
 super(title);
 jp.setLayout(new BoxLayout(jp, BoxLayout.Y_AXIS));
 // Y_AXIS sắp xếp theo chiều dọc
// X_AXIS sắp xếp theo chiều ngang
 jp.add(label);
 jp.add(txtf);
 jp.add(btn);
 Container ctn = getContentPane();
 ctn.add(jp);
 }
 public static void main(String[] args) {
 KynangcnttInfo obj = new KynangcnttInfo("kynangcntt.info");
 obj.setSize(240, 160);
 obj.setVisible(true);
 obj.setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
 }
}

 

Bài tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về BorderLayout trong Java Swing