Cơ sở dữ liệu trong Java sử dụng JDBC

Java là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, được sử dụng phổ biến bởi tính năng và ưu điểm vượt trội.

Database là một tập hợp thông tin có cấu trúc được liên kết với nhau.

JDBC ( Java Database Connectivity ) là một API ( Application Programming Interface ) tiêu chuẩn dùng để tương tác với các loại cơ sở dữ liệu quan hệ trong Java.

Ở loạt bài viết này, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu các khái niệm căn bản kết nối, truy vấn, tương tác Cơ sở dữ liệu thông qua JDBC, trên Java Swing. Qua các bài viết :

  1. Tạo kết nối giữa Ứng dụng Java và Cơ sở dữ liệu.
  2. Tạo các phương thức truy vấn Cơ sở dữ liệu
  3. Thiết kế giao diện hiển thị – truy vấn Database
  4. Hiển thị dữ liệu – Xữ lý truy vấn trên Giao diện