Java Swing JComboBox

Danh sách bài viết về thành phần giao diện Java Swing :

Trong bài viết này kynangcntt.info sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện các chức năng trên đối tượng JComboBox được hiện thực hiện như hình sau:

Trong hình này chúng ta sẽ thực hiện các chức năng thông qua 3 nút bấm Thêm, Sửa, Xóa:

a. Thêm mới một item vào danh sách các item trong JComboBox.

b. Xóa một item có trong danh sách các item trong JComboBox

c. Cập nhật một item có trong danh sách các item trogn JComboBox

Ngoài ra, chúng ta cũng sẽ hiện thực tính năng kiểm tra item nào được chọn và hiển thị trên một JLabel sau nhãn Kết quả như ở hình trên để mô tả quá trình bắt sự kiện thay đổi phần tử được chọn trong danh sách JComboBox.

Code minh họa cho toàn bộ bài trên như sau:

package kynangcntt.info;

import java.awt.Component;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.ItemEvent;
import java.awt.event.ItemListener;
import javax.swing.DefaultComboBoxModel;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JComboBox;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.SwingUtilities;

/**
 *
 * @author kynangcntt.info
 */
public class JComboBoxDemo {
  private JLabel lblKetQua,lblResult;
  private JComboBox cboTraiCay;
  private DefaultComboBoxModel<String> mdlCboTraiCay;
  private JButton btnThem,btnXoa,btnSua;
  private JTextField txtMoi,txtCapNhat;

  public JComboBoxDemo() {
    initComponents();
  }

  private void initComponents() {
    JFrame frmMainWindow = new JFrame("JComboBox Demo");
    frmMainWindow.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    frmMainWindow.setSize(255, 190);
    frmMainWindow.setResizable(false);
    frmMainWindow.setAlwaysOnTop(true);
    
    frmMainWindow.setContentPane(createGUI());
    
    frmMainWindow.setLocationRelativeTo(null);
    frmMainWindow.setVisible(true);
  }
  
  private void doThem(){
    mdlCboTraiCay.addElement(txtMoi.getText().trim());
  }
  
  private int findItemInCombo(String str){
    for (int i = 0; i < mdlCboTraiCay.getSize(); i++) {
      if (str.equalsIgnoreCase(mdlCboTraiCay.getElementAt(i))) {
        return i;
      }
    }
    
    return -1;
  }
  
  private void doXoa(){
    String str = txtMoi.getText().trim();
    int index = findItemInCombo(str);
    
    if (index !=-1) {
      mdlCboTraiCay.removeElementAt(index);
    }
  }
  
  private void doSua(){
    String str = txtMoi.getText().trim();
    String strMoi = txtCapNhat.getText().trim();
    
    int index = findItemInCombo(str);
    
    if (index !=-1) {      
      mdlCboTraiCay.removeElementAt(index);
      mdlCboTraiCay.insertElementAt(strMoi, index);
    }
  }
  
  private void btnClickHandler(ActionEvent e) {
    JButton btn = (JButton) e.getSource();
    if (btn==btnThem) {
      doThem();
    }else{
      if (btn == btnXoa) {
        doXoa();
      } else {
        doSua();
      }
    }
  }
  
  private void cboTraiCayItemStateChangedHandler(ItemEvent e){
    lblResult.setText(cboTraiCay.getSelectedItem().toString());
  }
  
  private JPanel createGUI(){
    JPanel myGUI = new JPanel();
    myGUI.setLayout(null); // Không chỉ định layout
    // do đó các control đưa vào theo hệ thống tạo độ
    
    lblKetQua = new JLabel("Kết quả:");
    lblKetQua.setBounds(10, 10, 50, 20);
    
    lblResult = new JLabel();
    lblResult.setBounds(70, 10, 150, 20);
    
    mdlCboTraiCay = new DefaultComboBoxModel<String>();
    
    cboTraiCay = new JComboBox();
    cboTraiCay.setBounds(70, 40, 150, 20);
    cboTraiCay.setModel(mdlCboTraiCay);
    cboTraiCay.addItemListener(new ItemListener() {

      @Override
      public void itemStateChanged(ItemEvent e) {
        cboTraiCayItemStateChangedHandler(e);
      }
    });
    
    btnThem = new JButton("Thêm");
    btnThem.setBounds(10, 70, 70, 20);
    
    btnXoa = new JButton("Xóa");
    btnXoa.setBounds(90, 70, 70, 20);
    
    btnSua = new JButton("Sửa");
    btnSua.setBounds(170, 70, 70, 20);
        
    txtMoi = new JTextField();
    txtMoi.setBounds(10, 100, 230, 20);
    
    txtCapNhat = new JTextField();
    txtCapNhat.setBounds(10, 130, 230, 20);
    
    myGUI.add(lblKetQua);
    myGUI.add(lblResult);
    myGUI.add(cboTraiCay);
    myGUI.add(btnThem);
    myGUI.add(btnXoa);
    myGUI.add(btnSua);
    myGUI.add(txtMoi);
    myGUI.add(txtCapNhat);
    
    for (Component component : myGUI.getComponents()) {
      if (component instanceof JButton) {
        JButton btn = (JButton) component;
        btn.addActionListener(new ActionListener() {

          @Override
          public void actionPerformed(ActionEvent e) {
            btnClickHandler(e);
          }      
        });
      }
    }
    
    return myGUI;
  }
  
  public static void main(String[] args) {
    SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {

      @Override
      public void run() {
        new JComboBoxDemo();
      }
    });
  }
}

Bài tiếp theo : Java Swing JList