Java Swing JList

Danh sách bài viết về thành phần giao diện Java Swing :

Trong bài viết này kynangcntt.info sẽ hướng dẫn các bạn một số các chức năng của JList được mô tả như trong hình sau:

 

Bài này hướng dẫn các bạn xây dựng một cửa sổ chứa hai  điều kiển JList, hai JLabel và 4 điều kiển JButton để thực hiện các chức năng:

a. Nút  “>>” di chuyển tất cả các item có trong Source sang Destination.

b. Nút “>” di chuyển một hoặc nhiều các item được chọn trong Sourse sang Destination.

c. Nút “<” di chuyển một hoặc nhiều các item được chọn trong Destination sang Source.

d. Nút “<<” di chuyển tất cả các item có trong Destination sang Source.

e. Kích đúp chuột vào item nào trong Source thì sẽ di chuyển item đó sang Destination và ngược lại.

SAU ĐÂY LÀ CODE MINH HỌA:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
package kynangcntt.info;
importjava.awt.Component;
importjava.awt.event.ActionEvent;
importjava.awt.event.ActionListener;
importjava.awt.event.MouseAdapter;
importjava.awt.event.MouseEvent;
importjavax.swing.DefaultListModel;
importjavax.swing.JButton;
importjavax.swing.JFrame;
importjavax.swing.JLabel;
importjavax.swing.JList;
importjavax.swing.JPanel;
importjavax.swing.SwingUtilities;
/**
 *
 * @author kynangcntt.info
 */
publicclassJListDemo {
    privateJButton btnLeftToRight,btnLeftToRightAll,btnRightToLeft,btnRightToLeftAll;  
    privateJLabel lblSource,lblDestination;       
    privateJList lstSource,lstDestination;
    privateDefaultListModel<String> mdlSource,mdlDestination;
    publicJListDemo() {
        initComponents();
    }
    privatevoidinitComponents() {
        JFrame frmMainWindow = newJFrame("JList Demo");
        frmMainWindow.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        frmMainWindow.setSize(340, 280);
        frmMainWindow.setResizable(false);
        frmMainWindow.setAlwaysOnTop(true);
        
        frmMainWindow.setContentPane(createGUI());
        
        frmMainWindow.setLocationRelativeTo(null);
        frmMainWindow.setVisible(true);
    }
    
    privateJPanel createGUI(){
        JPanel myGUI = newJPanel();
        myGUI.setLayout(null);         
        
        lblSource = newJLabel("Source");
        lblSource.setBounds(10, 10, 50, 20%3