Java Swing JRadio Button

Danh sách bài viết về thành phần giao diện Java Swing :

Trong bài viết này kynangcntt.info sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng tính năng của điều khiển JRadioButton được minh họa như trong hình sau:

 

Chương trình trên hiển thị giới tính được chọn bởi người sử dụng khi kích chọn nút Hiển thị.

CODE MINH HỌA NHƯ SAU:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
package kynangcntt.info;
import java.awt.Color;
import java.awt.Component;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import javax.swing.BorderFactory;
import javax.swing.ButtonGroup;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JRadioButton;
import javax.swing.SwingUtilities;
import javax.swing.border.TitledBorder;
/**
 *
 * @author kynangcntt.info
 */
public class JRadioButtonDemo {
    private JRadioButton rdbMale,rdbFemale;
    private JLabel lblResult, lblDisplayResult;
    private JButton btnDisplay;
    private JPanel pSex;
    private ButtonGroup rdbGroupSex;
    
    public JRadioButtonDemo() {
        initComponents();
    }
    private void initComponents() {
        JFrame frmMainWindow = new JFrame("JRadioButton Demo");
        frmMainWindow.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        frmMainWindow.setSize(375, 180);
        frmMainWindow.setResizable(false);
        frmMainWindow.setAlwaysOnTop(true);
        
        frmMainWindow.setContentPane(createGUI());
        
        frmMainWindow.getContentPane().setBackground(Color.WHITE);
        frmMainWindow.setLocationRelativeTo(null);
        frmMainWindow.setVisible(true);
    }
    
    private JPanel createGUI(){
        JPanel myGUI = new JPanel();
        myGUI.setLayout(null);         
        
        pSex = new JPanel();
        pSex.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder(null, "Giới tính của bạn là gì ?", TitledBorder.CENTER, TitledBorder.DEFAULT_POSITION));
        pSex.setBounds(10, 15, 350, 70);
        pSex.setBackground(Color.WHITE);
        pSex.setLayout(null);                       
        
        rdbMale = new JRadioButton("Nam");
        rdbMale.setBounds(10, 25, 100, 30);
        rdbMale.setBackground(Color.WHITE);
        pSex.add(rdbMale);
        
        rdbFemale = new JRadioButton("Nữ");
        rdbFemale.setBounds(120, 25, 100, 30);