BorderLayout trong Java Swing

BorderLayout chia giao diện Container thành 5 phần Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung tâm và các Component được sắp xếp vào từng phần được chia. Ví dụ : Xây dựng ứng dụng có 5 JButton ( North, West, East, South ) Sắp xếp các thành phần trong giao diện sử dụng BorderLayout. Code chương trình : … Read moreBorderLayout trong Java Swing