Cơ sở dữ liệu trong Java sử dụng JDBC

Java là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, được sử dụng phổ biến bởi tính năng và ưu điểm vượt trội. Database là một tập hợp thông tin có cấu trúc được liên kết với nhau. JDBC ( Java Database Connectivity ) là một API ( Application Programming Interface ) tiêu chuẩn dùng để … Read moreCơ sở dữ liệu trong Java sử dụng JDBC