Tạo kết nối JDBC tới Cơ sở dữ liệu

  Bài này, chúng ta sẽ tiến hành tạo Kết nối giữa Ứng dụng Java và Cơ sở dữ liệu thông qua JDBC. Đầu tiên, nếu vẫn chưa cài đặt Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu bạn hãy tiến hành cài đặt theo hướng dẫn ở đây. Sau khi cài đặt tiến hành tạo … Read moreTạo kết nối JDBC tới Cơ sở dữ liệu