Tạo các phương thức truy vấn Cơ sở dữ liệu

Sau khi tạo kết nối tới Cơ sở dữ liệu thông qua JDBC ở bài trước. Bài này chúng ta sẽ thực hiện tạo các phương thức truy vấn Cơ sở dữ liệu đơn giản như : Insert, Update, Delete. Ở bài viết này, chúng ta sẽ xem và chạy code chương trình trước sau đó … Read moreTạo các phương thức truy vấn Cơ sở dữ liệu