GridLayout trong Java Swing

GridLayout quản lý, sắp xếp các thành phần giao diện vào một bảng với các ô bằng nhau. Giống như cách ta sắp xếp từng quân cờ vào bàn cờ vậy 😉

Ví dụ : Xây dựng chương trình như hình sau :

GridLayout

Code chương trình :

 package kynangcntt.info;

import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.Container;
import java.awt.FlowLayout;
import java.awt.GridLayout;
import javax.swing.*;

public class KynangcnttInfo extends JFrame {

 JPanel jp = new JPanel();

 JButton b1 = new JButton("1");
 JButton b2 = new JButton("2");
 JButton b3 = new JButton("3");
 JButton b4 = new JButton("4");
 JButton b5 = new JButton("5");
 JButton b6 = new JButton("6");
 JButton b7 = new JButton("7");
 JButton b8 = new JButton("8");
 JButton b9 = new JButton("9");

 public KynangcnttInfo(String title) {

 super(title);

 jp.setLayout(new GridLayout(3, 3));

 jp.add(b1);
 jp.add(b2);
 jp.add(b3);
 jp.add(b4);
 jp.add(b5);
 jp.add(b6);
 jp.add(b7);
 jp.add(b8);
 jp.add(b9);

 Container ctn = getContentPane();
 ctn.add(jp);
 }

 public static void main(String[] args) {

 KynangcnttInfo obj = new KynangcnttInfo("kynangcntt.info");
 obj.setSize(320, 240);
 obj.setVisible(true);
 obj.setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
 }

}

Sau bài này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Cách xữ lý sự kiện trên Java Swing