Hướng dẫn cài đặt Hệ quản trị Cơ sở Dữ liệu MySQL Server

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu ( Database Management System – DBMS), là phần mềm hay hệ thống được thiết kế để quản trị một cơ sở dữ liệu. Cụ thể, các chương trình thuộc loại này hỗ trợ khả năng lưu trữ, sửa chữa, xóa và tìm kiếm thông tin trong một cơ sở dữ liệu (CSDL). 

Sau đây là hướng dẫn cài đặt Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu trên Windows và Linux :

Windows – MySQL Server.

Với Windows để cài đặt MySQL Server bạn xem và làm theo hướng dẫn ở Video sau :

Linux – MySQL Sever.
Để cài đặt MySQL Sever trên Linux, mở Terminal và chạy lệnh sau :

sudo apt-get install mysql-server

Sau đó, theo dõi cửa sổ Terminal và làm theo các yêu cầu từ hệ thống như đặt mật khẩu, tạo người dùng…